เอกสารประกอบการพิจารณา
Home เอกสารการสมัคร
เอกสารประกอบการพิจารณา

- สำเนาใบแจ้งหนี้ หรือ สำเนาหนังสือทวงหนี้

- สำเนาคำฟ้อง หรือสำเนาหมายศาล หรือเอกสารการเป็นหนี้อย่างอื่น

- สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัญชีธนาคารนับจากปัจจุบัน ย้อนหลัง 1-3 เดือน

- เอกสารประกอบแหล่งที่มาของรายได้ (เป็นเอกสารแบบใดก็ได้)